Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu ban Truyền thông (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu ban Truyền thông (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021

Nội dung tải theo các file kèm theo:
1562-STTTT-TTBCXB.signed.pdf
37KH-TBTT.PDF

Tin liên quan