Đề nghị góp ý báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 31/10/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 1989/SGTVT-KHTC về việc góp ý báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5311/UBND-TH ngày 03/10/2017 về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, Sở GTVT đã xây dựng dự thảo Báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” để trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.

Để đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Sở GTVT kính đề nghị các Sở, các Ban quản lý xem xét, góp ý bản dự thảo để Sở GTVT hoàn thiện, trình UBND tỉnh.

Các tài liệu kèm theo: Báo cáo Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết của HĐND tỉnh

File đính kèm:

01.TTr cua UBND tinh.doc

02.Dieu chinh Quy hoach GTVT Quang Nam.doc

03.BC tiep thu giai trinh.doc

04.Du thao NQ cua HDND.doc

05. Nghi quyet 133 quy hoach giao thong van tai.doc

06.133-Phu luc 01.doc

07.133-Phu luc 02.doc

08.QD 846-Phe duyet Quy hoach phat trien GTVT den nam 2020 dinh huong den 2030.doc

Dinh huong QHGTVT in.pdf

Tin liên quan