Về việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Công văn 818/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Nội dung tải theo file kèm theo:
818 Chấn chỉ công tác sát hạch.signed.pdf

Tin liên quan