Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 01/2021 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

03/01/2021

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K257B2

Phú Ninh

40

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K213B2

144

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K01-20B11

30

B1 (STĐ)

02

03/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K08-20B2

Thăng Bình

55

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K09-20B2

208

B2

K02-20C

16

C

03

10/01/2021

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K258B2

Phú Ninh

40

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

Các khóa thi lại

150

B2

04

10/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K08-20B2

Đại Lộc

124

B2

K05-20B1

56

B1

K13-20B11

60

B1 (STĐ)

05

16/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K01-20B2

Phú Ninh

180

B2

06

16/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K09-20B2

Thăng Bình

Tin liên quan