Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014

Để tổng kết đánh giá tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014; Sở GTVT Quảng Nam triển khai Công văn số 1664/SGTVT-VP ngày 13/11/2014 về hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014 với các nội dung sau:

- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
- Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

I. Tiêu chuẩn, quy trình
1. Tiêu chuẩn, quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thực hiện theo các điều khoản của Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi, bổ sung) năm 2005, 2013, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.
2. Việc bình xét khen thưởng phải trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải bảo đảm tính tiêu biểu, noi gương học tập; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa tiêu chuẩn khen thưởng với kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.
3. Đề nghị khen thưởng
a. Cờ thi đua của UBND tỉnh: Tặng cho 01 đơn vị xuất sắc nhất trong các đơn vị hành chính - sự nghiệp trực thuộc Sở (không tính Phòng chuyên môn Sở): 
Các đơn vị HC-SN phải hoàn thành báo cáo sơ bộ các nội dung đã tham mưu triển khai thực hiện về 5 tiêu chí trong bảng đăng ký thi đua; Bảng tự chấm điểm thi đua năm 2014 và gửi về Hội đồng TĐ-KT Sở (Văn phòng Sở) để xem xét, tổng hợp.
b. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Số lượng phân bổ cho Sở GTVT Quảng Nam gồm có 03 tập thể, 05 cá nhân. 
4. Đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: 
Đề nghị các phòng ban, đơn vị đôn đốc các cá nhân có đăng ký thi đua đầu năm; hướng dẫn viết đề tài, sáng kiến, giải pháp... gửi về Hội đồng Khoa học, sáng kiến ngành (Văn phòng Sở) trước ngày 25/11/2014.

II. Một số lưu ý bình xét thi đua, khen thưởng:
1. Tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua từ đầu năm thì mới được bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Tập thể, cá nhân không đạt các danh hiệu thi đua thì không xét khen thưởng Giấy khen, Bằng khen.
2. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% tổng số cá nhân trong phòng ban, đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
3. Tỷ lệ tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc được công nhận không quá 50% tổng số tập thể các phòng ban, đơn vị HC-SN trực thuộc Sở.
4. Tỷ lệ cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở không quá 30% tổng số cá nhân trong phòng ban, đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
5. Cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bổi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
6. Thời gian nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
7. Trường hợp cá nhân chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ). Trường hợp được điều động, biệt phái đến đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái).
8. Không xét khen thưởng đối với một trong các trường hợp: Không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Tin liên quan