Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 966/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch để phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe với năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội, phân bổ hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân; đầu tư các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch có quy mô phù hợp và hiện đại, bảo đảm nâng cao chất lượng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiêu đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch hiện có, hạn chế đầu tư mới ở các khu vực đã dư thừa năng lực, khuyến khích đầu tư mới ở các khu vực có nhu cầu nhưng chưa có cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch.

Quy hoạch này cũng nhằm đáp ứng được mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn từ nay đến năm 2020. Trong đó, giai đoạn 2014 - 2015 có mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp khoảng 1,13 triệu giấy phép lái xe ô tô, bình quân 566 nghìn giấy phép lái xe/năm; giai đoạn 2015 - 2020 đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp khoảng 3 triệu giấy phép lái xe ô tô, bình quân 597 nghìn giấy phép lái xe/năm.

Về mục tiêu định hướng đến năm 2030 là tiếp tục nâng cấp để tăng quy mô, năng lực, lưu lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo đáp ứng được nhu cầu đào tạo; đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo chất lượng.

Tin liên quan