Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

07/03/2014

TT.SHLX Đà Nẵng

Cơ sở liên hệ

Trường Cao đẳng nghề số 5

16

D, E

 

02

14/03/2014

TT.SHLX Quảng Nam

  06/03-13/03/2014

Trường Cao đẳng nghề số 5

Trường CĐN Quảng Nam

60

30

B2

B2

 

03

21/03/2014

TT.SHLX Quảng Nam

15/03-19/03/2014

TTĐTN GTVT Quảng Nam

46

C

 

04

28/03/2014

TT.SHLX Quảng Nam

21/03-26/03/2014

TTĐTN GTVT Quảng Nam

115

B2

 

Tin liên quan