Đề án Quy hoạch phát triển tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 17/7/2013. Với những nội dung chủ yếu sau:

- Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, giảm &ugrav

Tin liên quan