Việc làm, đời sống của CB.CNVC-LĐ

Các Công đoàn cơ sở tham gia với chính quyền tìm kiếm việc làm cho người lao động nhằm nâng cao đời sống, sinh hoạt của CNLĐ, 6 tháng đầu năm 2006 không có lao động nghỉ việc. Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2006 như sau:

+ Khối doanh nghiệp:
Cao nhất: 4.900.000đ, thấp nhất 400.000 đ (tạp vụ), bình quân: 1.750.000đ.

+ Khối sự nghiệp có thu:
Cao nhất: 5.000.000đ, thấp nhất 1.200.000đ , bình quân: 1.570.000đ.
+ Khối Hành chính (quản lý nhà nước):
Cao nhất: 3.000.000đ, thấp nhất 493.000đ, bình quân: 1.500.000đ.
+ Khối kinh tế HTX:
Cao nhất: 1.300.000đ, thấp nhất 500.000đ (tạp vụ), bình quân: 900.000đ.
Tham gia cùng chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động một cách dân chủ, công khai và công bằng.
100% các đơn vị tổ chức tốt Đại hội CNVC và Hội nghị CBCC, trong đó:
· Tổ chức Đại hội CNVC trong các doanh nghiệp cổ phần: 4/4 đơn vị.
· Tổ chức Đại hội CNVC trong các đơn vị sự nghiệp công ích: 2/2 đơn vị.
· Tổ chức Hội nghị CBCC trong các đơn vị HCSN: 5/5 đơn vị.
Trong quá trình tổ chức Đại hội CNVC và Hội nghị CBCC năm 2006 có sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền ở mỗi đơn vị nên đã tổ chức đảm bảo đúng kế hoạch thời gian đã đề ra.

Tin liên quan