Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam

Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ

Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ

- Tháng 3 năm 1976 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ nhất, bầu 15 uỷ viên BCH. Đồng chí Hồ Giả được bầu làm thư ký; đồng chí Phan Cháu làm Phó thư ký.

- Tháng 10 năm 1978 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ II, bầu 17 uỷ viên BCH. Đồng chí Hồ Giả được bầu lại làm thư ký, đồng chí Phan Cháu làm Phó thư ký.

- Tháng 5 năm 1980 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ III. Bầu 21 uỷ viên BCH. Đồng chí Phan Cháu được bầu làm thư ký; Đ/c Nguyễn Văn Toản - Phó thư ký.

- Từ ngày 20 đến 21-6-1983, Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ IV, bầu 21 uỷ viên BCH. Đồng chí Nguyễn Văn Toản được bầu làm thư ký, đồng chí Trương Văn Mộng làm Phó thư ký.

- Tháng 7 năm 1985 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ V, bầu 21 uỷ viên BCH. Đồng chí Nguyễn Văn Toản được bầu lại làm Chủ tịch, đồng chí Trần Đăng Nghiêm làm Phó thư ký.

- Từ ngày 16 đến 17-7-1987, Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ VI, bầu 21 uỷ viên BCH. Đồng chí Nguyễn Hữu Cơ được bầu làm thư ký và đồng chí Nguyễn Văn Cẩm bầu làm phó thư ký.

Đến ngày 01/11/1988 đồng chí Nguyễn Hữu Cơ được Đảng điều sang làm công tác chuyên môn. Hội nghị Ban chấp hành đã bầu đ/c Nguyễn Văn Cẩm làm thư ký, đồng chí Đoàn Văn ánh làm phó thư ký (Sau Tổng Liên Đoàn đổi tên gọi Thư ký là Chủ tịch).

- Từ ngày 19 đến 20-7-1990, Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ VII, bầu 17 uỷ viên BCH. Đồng chí Nguyễn Văn Cẩm được bầu lại làm chủ tịch và đ/c Vũ Đình Huấn - Phó chủ tịch.

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX ( tháng 10/1996) đã quyết định chia tách một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có tỉnh QN-ĐN thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc trung ương kể từ ngày 01/01/1997.

Ban chấp hành công đoàn ngành GTVT Quảng Nam - Đà Nẵng được tách ra thành 2 Ban chấp hành lâm thời:

Tại Quyết định số 08 ngày 15/01/1997- Ban chấp hành lâm thời Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam quyết định Ban chấp hành lâm thời công đoàn ngành GTVT- Quảng Nam gồm 11 đ/c. Ban thường vụ: 3 đ/c. BCH LĐLĐ tỉnh chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Xuân làm chủ tịch, đ/c Đàm Sanh : Phó chủ tịch.

- Từ ngày 9 đến 10-3-1998 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam lần thứ VIII, bầu 15 uỷ viên BCH. Đ/c Nguyễn Thị Xuân được bầu làm chủ tịch và đồng chí Trần Văn Phóng làm Phó chủ tịch.

- Từ ngày 09 đến 10-01-2003, Đaị hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam lần thứ IX, bầu 15 uỷ viên BCH. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân được bầu lại làm chủ tịch và đồng chí Trần Văn Phóng được bầu làm phó chủ tịch.

Tin liên quan