Thông báo nội dung cuộc họp xét thi đua khen thưởng năm 2014

Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tổ chức cuộc họp xét duyệt thành tích thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các phòng ban, đơn vị hành chính - sự nghiệp trực thuộc Sở vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tổ chức cuộc họp xét duyệt thành tích thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các phòng ban, đơn vị hành chính - sự nghiệp trực thuộc Sở vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Sở, Giám đốc Sở. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Dân - Chủ tịch Công đoàn ngành; Võ Quang Lâm - Chánh Thanh tra Sở; Nguyễn Thái Nhân - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở; Lê Văn Trí - Chánh Văn phòng Sở; Phan Tuấn Đạt - Phó Chánh Văn phòng Sở.

Trên cơ sở các biên bản, tờ trình đề nghị xét thi đua khen thưởng năm 2014 của các phòng ban, đơn vị. Sau khi trao đổi bàn bạc và tham gia góp ý, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT thống nhất đi đến kết luận sau:

I- Cờ thi đua cấp Tỉnh:

Tập thể: Ban QLDA đường Nam Quảng Nam - Trà My - Trà Bồng.

II- Bằng khen UBND Tỉnh:

* Tập thể: 03 tập thể

1- Thanh tra Giao thông Vận tải.

2- Ban QLDA các Công trình giao thông.

3- Đoạn Quản lý đường thủy nội địa.

* Cá nhân: 06 đồng chí

1- Ông: Trần Thanh An - Phó Giám đốc Sở.

2- Ông: Võ Quang Lâm - Chánh Thanh tra GTVT

3- Ông: Trần Cảnh Hà - Phó Trưởng ban Ban QLDA đường Nam Quảng Nam – Trà My – Trà Bồng.

4- Bà: Võ Thị Mỹ Linh - Chuyên viên Văn phòng Sở.

5- Ông: Đặng Quốc Lũy - Chuyên viên Phòng QLVT & Công nghiệp.

6- Ông Võ Hoài Linh - Chuyên viên Phòng Quản lý Hạ tầng giao thông.

III- Tập thể lao động xuất sắc:  Do số lượng UBND tỉnh giao chỉ tiêu là 50% trên tổng số phòng ban, đơn vị (6/11) nên sau khi bỏ phiếu kín, Hội đồng thống nhất chọn 06 tập thể gồm:

1- Ban QLDA đường Nam Quảng Nam - Trà My - Trà Bồng.

2- Ban QLDA các Công trình giao thông.

3- Thanh tra Giao thông vận tải.

4- Văn phòng Sở.

5- Phòng Quản lý vận tải & Công nghiệp.

6- Đoạn Quản lý đường thủy nội địa.

IV- Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh: 03 đồng chí

1- Ông: Phan Tuấn Đạt - Phó Chánh Văn phòng Sở.

2- Ông: Nguyễn Duy Lương - Trưởng ban Ban QLDA đường Nam Quảng Nam – Trà My – Trà Bồng.

3- Ông: Phạm Minh Tâm - Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm thủy bộ.

V- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 27 đồng chí

1. Ông: Nguyễn Văn Nhân - Giám đốc Sở.

2. Ông: Trần Thanh An - Phó Giám đốc Sở.

3. Ông: Nguyễn Bá Nghĩa – Phó Giám đốc Sở.

4. Ông: Lê Văn Sinh – Phó Giám đốc Sở.

5. Ông: Huỳnh Dân – Chủ tịch Công đoàn ngành.

6. Ông: Võ Quang Lâm – Chánh Thanh tra GTVT.

7. Ông: Thái Minh Hoàng – Thanh tra viên Thanh tra GTVT.

8. Ông: Trương Văn Sơn – Thanh tra viên Thanh tra GTVT.

9. Ông: Phạm Văn Sơn – Giám đốc Đoạn Quản lý đường TNĐ.

10. Ông: Nguyễn Thái Nhân – Trưởng phòng KHTC Sở.

11. Ông: Võ Công Phúc – Phó phòng KHTC Sở.

12. Ông: Trần Ngọc Thanh – Phó phòng QLHTGT Sở.

13. Ông: Võ Hoài Linh – Chuyên viên phòng QLHTGT Sở.

14. Ông: Lê Văn Trí – Chánh Văn phòng Sở.

15. Ông: Phan Tuấn Đạt – Phó Chánh văn phòng Sở.

16. Bà: Võ Thị Mỹ Linh – Chuyên viên Văn phòng Sở.

17. Ông: Nguyễn Văn Toàn – Trưởng phòng QLVT&CN Sở.

18. Ông: Hồ Công Trí – Chuyên viên phòng QLVT&CN Sở.

19. Ông: Đặng Quốc Lũy - Chuyên viên phòng QLVT&CN Sở.

20. Ông: Nguyễn Duy Lương – Trưởng ban Ban QLDA đường NQNam.

21. Ông: Trần Cảnh Hà – Phó ban Ban QLDA đường Nam Quảng Nam.

22. Ông: Tô Vũ Thành – Phụ trách kế toán Ban QLDA đường NQNam

23. Ông: Đặng Bảo Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm thủy bộ.

24. Ông: Phan Văn Tuấn – Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm thủy bộ.

25. Ông: Phạm Minh Tâm - Đăng kiểm viên Trung tâm Đ.kiểm thủy bộ.

26. Ông: Phan Nam Khoa - Đăng kiểm viên Trung tâm Đ.kiểm thủy bộ.

27. Ông: Nguyễn Tám - Trưởng phòng KH-KCS Ban QLDA các CTGT.

VI- Giấy khen của Giám đốc Sở: Hội đồng thống nhất quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 08 tập thể và 55 cá nhân (có danh sách kèm theo). Riêng đối với Văn phòng Ban ATGT đề nghị 04 cá nhân là vượt chỉ tiêu 30% nên Hội đồng thống nhất chọn 02 cá nhân là ông Phan Đức Tiễn và bà Trịnh Thị Thanh Hoa.

Hội đồng TĐ-KT Sở GTVT Quảng Nam đề nghị các cá nhân đề nghị công nhận Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, Bằng khen UBND tỉnh; tập thể đề nghị công nhận danh hiệu TTLĐ xuất sắc và Bằng khen UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành Báo cáo thành tích gửi về thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở (đồng chí Đạt) chậm nhất ngày 22/12/2014 để Hội đồng TĐ-KT Sở tổng hợp, báo cáo gửi Hội đồng TĐ-KT Tỉnh.

Nguồn tin: VP Sở

Tin liên quan