Tìm kiếm bài viết

Quyết định về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (số 49221104/GPKDVT cấp ngày 27/07/2022 cho đơn vị Trần Minh Tuấn; số 49221361/GPKDVT cấp ngày 12/09/2022 cho đơn vị Võ Văn Tưởng)

Quyết định số 674/SĐ-SGTVT ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Về việc tổ chức đón xem bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến” trong lực lượng tự vệ và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải

Công văn số 3225/SGTVT-TTS ngày 19/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức đón xem bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến” trong lực lượng tự vệ và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải

Thông báo Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 8

Thông báo số 3069/TB-SGTVT ngày 07/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 8

Phổ biến, triển khai ứng dụng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công văn số 3108/SGTVT-KCHT ngày 11/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phổ biến, triển khai ứng dụng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 3129/TB-SGTVT ngày 12/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực

Thông báo số 3129/TB-SGTVT ngày 12/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực

Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Kế hoạch số 3189/KH-SGTVT ngày 15/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Công văn số 3202/SGTVT-VP ngày 18/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Về việc tham khảo, áp dụng Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học

Công văn số 3106/SGTVT-QLCLCT ngày 11/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tham khảo, áp dụng Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa Bãi Hương

Thông báo số 3098/TB-SGTVT ngày 08/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa Bãi Hương