Tìm kiếm bài viết

Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Kế hoạch số:637/KH-SGTVT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Kế hoạch số 629/KH-SGTVT ngày 29/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Kế hoạch số 628/KH-SGTVT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Chuyển đổi số năm 2024

Kế hoạch Truyền thông chuyển đổi số năm 2024

Kế hoạch số 618/KH-SGTVT ngày 28/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Truyền thông chuyển đổi số năm 2024

Quyết định Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quyết định số 105/QĐ-SGTVT ngày 27/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông báo Về phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

Thông báo số 572/TB-SGTVT ngày 26/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 568/TB-SGTVT ngày 26/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 567/TB-SGTVT ngày 26/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 3 năm 2024

Thông báo số 551/TB-SGTVT ngày 23/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 3 năm 2024

Thông báo Về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2024

Thông báo số 313/TB-SGTVT ngày 25/01/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 02 năm 2024