Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Thiết lập khu neo đậu

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
22

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

Xem chi tiết >>
Đường bộ
23

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Xem chi tiết >>
Đường bộ
24

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

Xem chi tiết >>
Đường bộ
25

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
26

Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
27

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
28

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

Xem chi tiết >>
Đường bộ
29

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
30

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Xem chi tiết >>
Đường bộ
31

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo (trùng bỏ)

Xem chi tiết >>
Đường bộ
32

Công bố hoạt động bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
33

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
34

Công bố hoạt động khu neo đậu

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
35

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
36

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
37

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
38

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Xem chi tiết >>
Đường bộ
39

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
40

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa