Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
2

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
3

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
4

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
5

Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
6

Thiết lập khu neo đậu

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
7

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
8

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
9

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
10

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
11

Công bố hoạt động bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
12

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
13

Công bố hoạt động khu neo đậu

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
14

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
15

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
16

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
17

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
18

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
19

Công bố đóng khu neo đậu

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
20

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ