THÔNG TIN LIÊN HỆ

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

- Địa chỉ: Số 12 - Trần phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
- Số điện thoại: 0235.3852372 Fax: 0235.3812372
- Website: http://sgtvt.quangnam.gov.vn
- Email: sgtvt@quangnam.gov.vn hoặc sgtvtquangnam@gmail.com

Bản đồ chỉ dẫn