SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 12 - Trần phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

ĐT: 0235.3852372 Fax: 0235.3812372 Email: sgtvt@quangnam.gov.vn hoặc sgtvtquangnam@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

Văn Anh Tuấn
(Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0903.589.323
Email: tuanva@quangnam.gov.vn 
Trần Ngọc Thanh
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0911.369.009
Email: thanhtn@quangnam.gov.vn


Lê Quang Hiếu
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0913.480.235
Email: hieulq@quangnam.gov.vn
II. VĂN PHÒNG SỞ

 

Nguyễn Anh Tuấn
(Chánh Văn phòng Sở)
Điện thoại: 0905.149.284
Email: tuanna@quangnam.gov.vn 
Huỳnh Thị Ngọc Ánh
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0949.297.007
Email: anhhtn@quangnam.gov.vn


Nguyễn Văn Cầm
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0982.224.132
Email: camnv@quangnam.gov.vn

Thanh tra Giao thông vận tải


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Văn Sơn
Ông Trương Văn Sơn

Chức vụ: Chánh thanh tra Sở

2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

3 Hồ Công trí
Ông Hồ Công trí

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

4 Lê Văn Canh
Ông Lê Văn Canh

Chức vụ: Đội trưởng

5 Thái Minh Hoàng
Ông Thái Minh Hoàng

Chức vụ: Đội trưởng

6 Nguyễn Hồng Hải
Ông Nguyễn Hồng Hải

Chức vụ: Đội trưởng