SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 12 - Trần phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

ĐT: 0235.3852372 Fax: 0235.3812372 Email: sgtvt@quangnam.gov.vn hoặc sgtvtquangnam@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

Văn Anh Tuấn
(Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0903.589.323
Email: tuanva@quangnam.gov.vn 
Trần Ngọc Thanh
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0911.369.009
Email: thanhtn@quangnam.gov.vn


Lê Quang Hiếu
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0913.480.235
Email: hieulq@quangnam.gov.vn
II. VĂN PHÒNG SỞ

 

Nguyễn Anh Tuấn
(Chánh Văn phòng Sở)
Điện thoại: 0905.149.284
Email: tuanna@quangnam.gov.vn 
Huỳnh Thị Ngọc Ánh
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0949.297.007
Email: anhhtn@quangnam.gov.vn


Nguyễn Văn Cầm
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0982.224.132
Email: camnv@quangnam.gov.vn

Phòng Quản lý chất lượng công trình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hà Phước Lộc
Ông Hà Phước Lộc

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Đỗ Đình Trung Chỉnh
Ông Đỗ Đình Trung Chỉnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Võ Hoài Linh
Ông Võ Hoài Linh

Chức vụ: Chuyên viên

4 Đinh Tường Vũ
Ông Đinh Tường Vũ

Chức vụ: Chuyên viên

5 Lê Trung Tiến
Ông Lê Trung Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lữ Quý Thường
Ông Lữ Quý Thường

Chức vụ: Chuyên viên

7 Quán Thành Tâm
Ông Quán Thành Tâm

Chức vụ: Chuyên viên