SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 12 - Trần phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

ĐT: 0235.3852372 Fax: 0235.3812372 Email: sgtvt@quangnam.gov.vn hoặc sgtvtquangnam@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

Văn Anh Tuấn
(Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0903.589.323
Email: tuanva@quangnam.gov.vn 
Trần Ngọc Thanh
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0911.369.009
Email: thanhtn@quangnam.gov.vn


Lê Quang Hiếu
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0913.480.235
Email: hieulq@quangnam.gov.vn
II. VĂN PHÒNG SỞ

 

Nguyễn Anh Tuấn
(Chánh Văn phòng Sở)
Điện thoại: 0905.149.284
Email: tuanna@quangnam.gov.vn 
Huỳnh Thị Ngọc Ánh
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0949.297.007
Email: anhhtn@quangnam.gov.vn


Nguyễn Văn Cầm
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0982.224.132
Email: camnv@quangnam.gov.vn

Văn phòng Sở


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Huỳnh Thị Ngọc Ánh
Bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Võ Thành Nguyên
Ông Võ Thành Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên

4 Võ Thị Mỹ Linh
Ông Võ Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trịnh Thị Thanh Hoa
Bà Trịnh Thị Thanh Hoa

Chức vụ: Kế toán trưởng

6 Lê Công Hữu
Ông Lê Công Hữu

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trần Thị Phi Vân
Bà Trần Thị Phi Vân

Chức vụ: Chuyên viên

8 Võ Thị Lệ Hâu
Bà Võ Thị Lệ Hâu

Chức vụ: Kế toán

9 Đoàn Thị Kim Châu
Bà Đoàn Thị Kim Châu

Chức vụ: Văn thư

10 Nguyễn Khắc Xuyến
Ông Nguyễn Khắc Xuyến

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

11 Trần Hữu Thoảng
Ông Trần Hữu Thoảng

Chức vụ: Nhân viên lái xe

12 Lê Thị Liễu
Bà Lê Thị Liễu

Chức vụ: Nhân viên

13 Nguyễn Văn Hanh
Ông Nguyễn Văn Hanh

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ