SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 12 - Trần phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

ĐT: 0235.3852372 Fax: 0235.3812372 Email: sgtvt@quangnam.gov.vn hoặc sgtvtquangnam@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

Văn Anh Tuấn
(Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0903.589.323
Email: tuanva@quangnam.gov.vn 
Trần Ngọc Thanh
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0911.369.009
Email: thanhtn@quangnam.gov.vn


Lê Quang Hiếu
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0913.480.235
Email: hieulq@quangnam.gov.vn
II. VĂN PHÒNG SỞ

 

Nguyễn Anh Tuấn
(Chánh Văn phòng Sở)
Điện thoại: 0905.149.284
Email: tuanna@quangnam.gov.vn 
Huỳnh Thị Ngọc Ánh
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0949.297.007
Email: anhhtn@quangnam.gov.vn


Nguyễn Văn Cầm
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0982.224.132
Email: camnv@quangnam.gov.vn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Phạm Phú Sinh
Ông Phạm Phú Sinh

Chức vụ: Chuyên viên

22 Hà Phước Lộc
Ông Hà Phước Lộc

Chức vụ: Trưởng phòng

23 Nguyễn Chí Tâm
Ông Nguyễn Chí Tâm

Chức vụ: Phó trưởng phòng

24 Võ Hoài Linh
Ông Võ Hoài Linh

Chức vụ: Chuyên viên

25 Đỗ Đình Trung Chỉnh
Ông Đỗ Đình Trung Chỉnh

Chức vụ: Chuyên viên

26 Huỳnh Lê Tuấn
Ông Huỳnh Lê Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

27 Lê Trung Tiến
Ông Lê Trung Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

28 Quán Thành Tâm
Ông Quán Thành Tâm

Chức vụ: Chuyên viên

29 Lê Văn Trí
Ông Lê Văn Trí

Chức vụ: Trưởng phòng

30 Phan Đức Tiễn
Ông Phan Đức Tiễn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

31 Nguyễn Thị Thúy Lan
Bà Nguyễn Thị Thúy Lan

Chức vụ: Chuyên viên

32 Đặng Quốc Lũy
Ông Đặng Quốc Lũy

Chức vụ: Chuyên viên

33 Hồ Công Trí
Ông Hồ Công Trí

Chức vụ: Chuyên viên

34 Võ Thành Nguyên
Ông Võ Thành Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên

35 Lưu Văn Trung
Ông Lưu Văn Trung

Chức vụ: Chuyên viên

36 Lê Thanh Thành
Ông Lê Thanh Thành

Chức vụ: Chuyên viên

37 Trương Văn Sơn
Ông Trương Văn Sơn

Chức vụ: Phó chánh thanh tra Sở Phụ trách

38 Lê Ngọc Sơn
Ông Lê Ngọc Sơn

Chức vụ: Phó chánh thanh tra Sở

39 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Chuyên viên

40 Lê Văn Canh
Ông Lê Văn Canh

Chức vụ: Chuyên viên