SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 12 - Trần phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

ĐT: 0235.3852372 Fax: 0235.3812372 Email: sgtvt@quangnam.gov.vn hoặc sgtvtquangnam@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

Văn Anh Tuấn
(Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0903.589.323
Email: tuanva@quangnam.gov.vn 
Trần Ngọc Thanh
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0911.369.009
Email: thanhtn@quangnam.gov.vn


Lê Quang Hiếu
(Phó Giám đốc Sở)
Điện thoại: 0913.480.235
Email: hieulq@quangnam.gov.vn
II. VĂN PHÒNG SỞ

 

Nguyễn Anh Tuấn
(Chánh Văn phòng Sở)
Điện thoại: 0905.149.284
Email: tuanna@quangnam.gov.vn 
Huỳnh Thị Ngọc Ánh
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0949.297.007
Email: anhhtn@quangnam.gov.vn


Nguyễn Văn Cầm
(Phó Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 0982.224.132
Email: camnv@quangnam.gov.vn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Văn Anh Tuấn
Ông Văn Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc Sở

2 Trần Ngọc Thanh
Ông Trần Ngọc Thanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

3 Lê Quang Hiếu
Ông Lê Quang Hiếu

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

4 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

5 Huỳnh Thị Ngọc Ánh
Bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

6 Nguyễn Văn Cầm
Ông Nguyễn Văn Cầm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

7 Võ Thị Mỹ Linh
Ông Võ Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

8 Trịnh Thị Thanh Hoa
Bà Trịnh Thị Thanh Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

9 Lê Thị Thanh Nguyệt
Bà Lê Thị Thanh Nguyệt

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Thị Phi Vân
Bà Trần Thị Phi Vân

Chức vụ: Chuyên viên

11 Trần Thị Ánh
Bà Trần Thị Ánh

Chức vụ: Chuyên viên

12 Đoàn Thị Kim Châu
Bà Đoàn Thị Kim Châu

Chức vụ: Văn thư

13 Nguyễn Khắc Xuyến
Ông Nguyễn Khắc Xuyến

Chức vụ: Nhân viên

14 Trần Hữu Thoảng
Ông Trần Hữu Thoảng

Chức vụ: Nhân viên

15 Lê Thị Liễu
Bà Lê Thị Liễu

Chức vụ: Nhân viên

16 Võ Công Phúc
Ông Võ Công Phúc

Chức vụ: Trưởng phòng

17 Võ Thị Lệ Hậu
Bà Võ Thị Lệ Hậu

Chức vụ: Chuyên viên

18 Đặng Hữu Linh
Ông Đặng Hữu Linh

Chức vụ: Chuyên viên

19 Võ Ngọc Chung
Ông Võ Ngọc Chung

Chức vụ: Chuyên viên

20 Trần Hạ Điền
Ông Trần Hạ Điền

Chức vụ: Chuyên viên