Ngày 10/6/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 257/QĐ-SGTVT Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam.
Tiêu đề Ngày 10/6/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 257/QĐ-SGTVT Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam.
Mô tả ngắn Ngày 10/6/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 257/QĐ-SGTVT Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam.
Tải về

Nội dung liên quan