Ngày 04/5/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 155/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2020 - Nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế Trung ương
Tiêu đề Ngày 04/5/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 155/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2020 - Nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế Trung ương
Mô tả ngắn Ngày 04/5/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 155/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2020 - Nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế Trung ương
Tải về

Nội dung liên quan