Ngày 04/5/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 154/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 - Nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế và Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.
Tiêu đề Ngày 04/5/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 154/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 - Nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế và Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.
Mô tả ngắn Ngày 04/5/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 154/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 - Nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế và Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.
Tải về

Nội dung liên quan