Ngày 14/01/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 22/QĐ-SGTVT về việc Công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải.
Tiêu đề Ngày 14/01/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 22/QĐ-SGTVT về việc Công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải.
Mô tả ngắn Ngày 14/01/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 22/QĐ-SGTVT về việc Công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải.
Tải về

Nội dung liên quan