Ngày 19/10/2017, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 276/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam
Tiêu đề Ngày 19/10/2017, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 276/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam
Mô tả ngắn Ngày 19/10/2017, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 276/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam
Tải về

Nội dung liên quan