Tìm kiếm

Tìm thấy 39 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi Ngân sách Quý 3 năm 2023 2023
2 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 2023
3 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 2023
4 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 2023
5 Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 2023
6 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (lần 3) 2023
7 Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 2023
8 Công bố công khai quyết toán ngân sách nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế đường bộ Trung ương năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 2023
9 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (lần 2) 2023
10 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (lần 1) 2023