Enter Title

 

1. Ngày 19/10/2017, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam ban hành Quyết định số 277/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam. Nội dung Quyết định tải theo file đính kèm:

277_.pdf

2. Ngày 04/5/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 154/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 - Nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế và Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Nội dung Quyết định tải theo file đính kèm:
154.pdf
3. Ngày 04/5/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 155/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2020 - Nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế Trung ương. Nội dung Quyết định tải theo file đính kèm:
155.pdf
4. Ngày 10/6/2020, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 257/QĐ-SGTVT Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam. Nội dung Quyết định tải theo file đính kèm:
257_-_qd_cong_khai_qt.signed.pdf
kem_qd_257_phu_luc_cong_khai_qt_so_gtvt.xls