Đào tạo và sát hạch

 
Công văn 818/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
Thông báo số 813/TB-SGTVT ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc cập nhật danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công văn số 728/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 26/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2021
Thông báo số 366/TB-SGTVT ngày 19/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2021 và Công văn số 626/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 17/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam bổ sung thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 3 năm 2021
Công văn số 346/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 09/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2020
Thông báo số 2217/TB-SGTVT ngày 08/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2020
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2020
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2020
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 4 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2019
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2019
Các tin khác :