Đào tạo và sát hạch

 
Văn bản số 1253/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 16/5/2019 của Sở GTVT Quảng Nam về việc tăng cường quản lý trong công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 05/2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2019
Văn bản số 343/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 21/02/2019 của Sở GTVT Quảng Nam về việc tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2019
Thông báo số 3607/TB-SGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 3255/TB-SGTVT ngày 23/11/2018 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 2945/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở GTVT Quảng Nam
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2018
Sở GTVT Quảng Nam Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 09 năm 2018
Thông báo số 1567/TB-SGTVT ngày 26/6/2018 của Sở GTVT Quảng Nam
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2018
Thông báo số 998/TB-SGTVT ngày 24/4/2018 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 688/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 23/3/2018 của Sở GTVT Quảng Nam
Lịch sát hạch lái xe tháng 3 năm 2018
Căn cứ khoản 11 Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Sở GTVT Quảng Nam thông báo lịch sát hạch lái xe tháng 02 năm 2018 như sau:
Lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 01/2018
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe tháng 12 năm 2017
Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe trong tháng 11/2017 như sau:
Các tin khác :