Đào tạo và sát hạch

 
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2019
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2019
Ngày 05/7/2019, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 1739/TB-SGTVT Thông báo về việc cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 05/7/2019, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 1738/SGTVT-QLVT,PT&NL Về việc quản lý, sử dụng giáo viên dạy thực hành lái xe
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2019
Văn bản số 1253/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 16/5/2019 của Sở GTVT Quảng Nam về việc tăng cường quản lý trong công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 05/2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2019
Văn bản số 343/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 21/02/2019 của Sở GTVT Quảng Nam về việc tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2019
Thông báo số 3607/TB-SGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 3255/TB-SGTVT ngày 23/11/2018 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 2945/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở GTVT Quảng Nam
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2018
Sở GTVT Quảng Nam Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 09 năm 2018
Thông báo số 1567/TB-SGTVT ngày 26/6/2018 của Sở GTVT Quảng Nam
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2018
Các tin khác :