Đường bộ

 
Ngày 31/10/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 1989/SGTVT-KHTC về việc góp ý báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 17/7/2013. Với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu tổng quát. Đến năm 2015, hệ thống giao thông vận tải Quảng Nam đạt được các mục tiêu cơ bản sau: Có một mạng lưới đường hợp lý, liên hoàn, thông suốt, bao gồm các trục dọc, trục ngang, các tuyến đi các huyện, thị và hệ thống đường nông thôn cho phép ô tô đến tất cả các xã, trung tâm cụm xã trong tỉnh.
Các tin khác :