Thông tin, thông báo

 
Công văn số 1014/BTP-585 ngày 20/3/2020 của Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp về việc thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
Công văn số 729/STTTT-TTBCXB ngày 08/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Phối hợp triển khai Công văn số 713/STTTT-TTBCXB ngày 06/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Văn bản số 685/STTTT-TTBCXB ngày 26/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kế hoạch số 2768/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Văn bản số 373/SKHCN-VP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Sở Khoa học và công nghệ Quảng Nam
Văn bản số 550/SVHTTDL-QLTDTT ngày ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam
Văn bản số 2424/UBND-KTN ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020
Văn bản số 500/STTTT-TTBCXB ngày 15/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam
Các văn bản: số 455/STTTT-TTBCXB ngày 06/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, số 2439 /UBND-KTTH ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam kèm theo số 3458/VPCP-DMDN ngày 01/5/2020 của Văn phòng Chính phủ
Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Văn bản số 387/STTTT-TTBCXB ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam
Văn bản số 61/TTGTVT ngày 24/02/2020 của Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về việc công bố thông tin về việc tiếp dân của Sở Giao thông vận tải
Văn bản số 649/SGTVT-VP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo số 77/TB-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 679/BTNMT-TCMT ngày 14/02/2020 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về việc Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép
Các tin khác :