Đoàn thể

 
Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam
Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ - Tháng 3 năm 1976 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ nhất, bầu 15 uỷ viên BCH. Đồng chí Hồ Giả được bầu làm thư ký; đồng chí Phan Cháu làm Phó thư ký.
Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam
Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ
Xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng
Từ đầu năm đến nay phát triển 47 đoàn viên công đoàn, phát thẻ đoàn viên công đoàn cho 15 ĐVCĐ; giới thiệu 29 quần chúng ưu tú cho đảng và đã kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng CSVN.
Các tin khác:
• Việc làm, đời sống của CB.CNVC-LĐ
• Hoạt động xã hội