Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm hàng năm
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 03/06/2013 .Lượt xem: 2390 lượt.
Để thống nhất triển khai thực hiện nội dung trong toàn ngành, Sở Giao thông vận tải tỉnh hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng ban và đơn vị HCSN trực thuộc như sau:
I- Nguyên tắc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm:
1. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo cấp sở và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc phải được thực hiện định kỳ hằng năm; đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm.
2. Kết quả phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được công khai trong tập thể lãnh đạo cùng cấp và báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý, theo dõi.
3. Phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Những đồng chí có tín nhiệm thấp cần xem xét đưa ra khỏi quy hoạch chức vụ cao hơn và bố trí công tác phù hợp, những đồng chí có tín nhiệm rất thấp hoặc hai năm liền tín nhiệm thấp cần kịp thời cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.
II- Phạm vị, đối tượng, nơi lấy phiếu; đối tượng lấy phiếu và thành phần ghi phiếu tín nhiệm:
1. Phạm vi lấy phiếu tín nhiệm: 
Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành hằng năm đối với lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc.
2. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm: 
- Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp Sở và lãnh đạo phòng ban, đơn vị trực thuộc.
- Cán bộ giữ chức vụ phòng, ban, đội, trạm, … trong các đơn vị HCSN trực thuộc. 
3. Nơi lấy phiếu tín nhiệm:
Việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với mỗi chức danh cán bộ thực hiện tại nơi công tác.
4. Đối tượng lấy phiếu và thành phần ghi phiếu:
4.1. Đối tượng lấy phiếu là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở:
- Nơi lấy phiếu: tại Sở GTVT 
- Thành phần ghi phiếu tín nhiệm: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; ủy viên BCH Đảng ủy; trưởng các phòng, ban, đơn vị HCSN trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn ngành và Bí thư Đoàn Thanh niên.
4.2. Đối tượng lấy phiếu là Chánh, Phó Văn phòng Sở; Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn:
- Nơi lấy phiếu: Tại cơ quan Sở
- Thành phần ghi phiếu tín nhiệm: trưởng, phó phòng và tương đương, công chức có ngạch lương từ chuyên viên trở lên, trưởng các đơn vị HCSN trực thuộc.
4.3. Đối tượng lấy phiếu là Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc:
- Nơi lấy phiếu: Tại đơn vị 
- Thành phần ghi phiếu tín nhiệm:
+ Đối với đơn vị có Phòng, Đội, Trạm, … trực thuộc: thành phần ghi phiếu gồm: Trưởng, phó đơn vị và trưởng, phó phòng, đội, trạm, … trực thuộc đơn vị; Lãnh đạo Công đoàn hoặc Đoàn thanh niên (nếu có).
+ Đối với đơn vị không có Phòng, Đội, Trạm, … trực thuộc: thành phần ghi phiếu gồm: Trưởng, phó đơn vị và CC, VC, nhân viên hợp đồng lao động dài hại tại đơn vị.
4.4. Đối tượng lấy phiếu là Trưởng, phó phòng, đội, trạm, … trực thuộc đơn vị HCSN: giao Trưởng đơn vị phối hợp cấp ủy đảng cùng cấp thống nhất triển khai thực hiện.
III- Nội dung lấy phiếu tín nhiệm:
Các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm hằng năm thực hiện tự nhận xét, đánh giá theo nội dung sau:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:
- Lâp trường, quan điểm, tư tưởng chính trị trong thực hiện đường lối, Nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tình thần trách nhiệm trong công việc; thái độ phục vụ nhân dân; chấp hành sự phân công của tổ chức.
- Tính trung thực, động cơ trong sáng, công bằng, công tâm; khách quan giữ vững nguyên tắc trong công việc; khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ và tự phê bình, phê bình.
- Việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con về đạo đức, lối sống và chấp hành chính sách, pháp luật.
- Uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2. Năng lực thực tiễn:
- Kết quả lãnh đạo cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực được phân công ở đơn vị.
- Tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; năng lực dự báo, xử lý tình huống khó, phức tạp trong phạm vi phụ trách.
- Kết quả, chất lượng tham mưu, đề xuất về lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách.
- Kết quả lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị; năng lực phát hiện, đào tạo, sử dụng người có đức, có tài trong công việc.
- Kết quả lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.
IV- Thời điểm, quy trình lấy phiếu tín nhiệm và trách nhiệm của cá nhân trong lấy phiếu tín nhiệm:
1. Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm:
- Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ hằng năm và trước thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm (khoảng giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 hằng năm)
- Riêng đối với lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo năm 2012, đề nghị thực hiện xong trước ngày 25/6/2013.
2. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm:
Bước 1: 
- Bộ phận tổ chức (hoặc công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức) của đơn vị, phòng ban chuẩn bị phiếu tín nhiệm theo mẫu quy định (đính kèm hướng dẫn). Phiếu tín nhiệm có danh sách các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm; có tiêu chí lấy tín nhiệm (gồm 03 mức “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”)
- Đề xuất nhân sự Tổ kiểm phiếu.
Bước 2:
- Lãnh đạo đơn vị chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm; Đối với phòng, ban Sở do Thủ trưởng cơ quan chủ trì Hội nghị.
- Quán triệt nguyên tắc thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm quy định tại mục I và nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại mục III của Hướng dẫn này; nêu rõ trách nhiệm của người được lấy phiếu và người ghi phiếu tín nhiệm.
- Giới thiệu nhân sự Tổ kiểm phiếu để Hội nghị biểu quyết.
- Kiểm tra số lượng thành phần tham dự, phát phiếu và hướng dẫn bỏ phiếu tín nhiệm.
Bước 3: Tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm
Bước 4:
- Thu phiếu tín nhiệm.
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - Báo cáo kết quả phiếu tín nhiệm đối với từng đồng chí lãnh đạo với Hội nghị. (Có mẫu báo cáo kết quả tổng hợp phiếu tín nhiệm kèm theo)
- Bàn giao biên bản và phiếu tín nhiệm đã kiểm cho Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị lưu giữ.
Bước 5: Bộ phận Tổ chức (hoặc công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức) của đơn vị, phòng ban báo cáo kết quả tổng hợp phiếu tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo gửi về Sở (qua bộ phận Tổ chức Văn phòng Sở) để tổng hợp, theo dõi. Đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của các đồng chí về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) theo quy định.
3. Trách nhiệm của cá nhân trong lấy phiếu tín nhiệm:
- Người được lấy phiếu tín nhiệm: làm bản tự nhận xét, đánh giá theo nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại mục III và gửi cho bộ phận Tổ chức (hoặc công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức) chậm nhất 03 ngày trước ngày lấy phiếu tín nhiệm. Riêng bản tự nhận xét, đánh giá năm 2012 các cá nhân hoàn chỉnh gửi trước ngày 05/6/2013.
- Người ghi phiếu tín nhiệm: Căn cứ vào các tiêu chí theo nội dung lấy phiếu tín nhiệm nêu tại mục III, tự nhìn nhận và đánh giá khách quan về người được lấy phiếu tín nhiệm để ghi phiếu đối với từng chức danh cán bộ theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp; Có thể ký tên hoặc không ký tên vào phiếu tín nhiệm.
V- Công khai kết quả phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm:
1. Công khai kết quả phiếu tín nhiệm đối với tập thể và cá nhân sau:
- Thành phần tham gia ghi phiếu tín nhiệm của Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.
- Tập thể lãnh đạo cấp trên.
- Cá nhân cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm.
2. Sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm: 
- Kết quả phiếu tín nhiệm hằng năm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm.
- Những đồng chí có tín nhiệm thấp cần đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp.
- Những đồng chí có từ 70% số phiếu tín nhiệm thấp trở lên trong 2 năm liền hoặc tín nhiệm thấp trên 80% trở lên trong 1 năm cần kịp thời xem xét cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.
Biểu mẫu đính kèm

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị giao ban ngành Giao thông vận tải duyên hải miền Trung Trung Bộ - Bắc Tây Nguyên năm 2013
Khánh thành và đưa công trình cầu Gò Nổi vào hoạt động
Lịch trực bão số 11 từ ngày 14-16/10/2013 tại Cơ quan Sở GTVT Quảng Nam
Triển khai ứng phó với cơn bão số 11
Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm năm 2013
Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013
Thông báo hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013
Hội nghị sơ kết công tác giao thông nông thôn năm 2013
Thư chúc Tết của Bộ trưởng gửi cán bộ, công nhân viên chức, anh, chị, em lao động Ngành GTVT
Bộ GTVT tổ chức họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4