Thông tin liên hệ

 

Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 12 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.
Điện thoại : 0235.3852372.

Fax: 0235.3812372.


TT

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Giám đốc Sở

Lê Văn Sinh

0916.829.202

sinhlv@gmail.com

2

Phó Giám đốc Sở

Trần Thanh An

0913.480.490

 

3

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Bá Nghĩa

0914.481.454

nghia_nguyen_chi@yahoo.com.vn

4

Chánh Văn phòng Sở

Lê Văn Trí

0913.413.899

trisgt@gmail.com

5

Trưởng phòng Kế hoạch
- Tài chính

Võ Công Phúc

0913.497.597

 

6

Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái

Nguyễn Văn Toàn

0903.500.977

toanqlvt@gmail.com

7

Trưởng phòng Quản lý
Hạ tầng giao thông

Trần Ngọc Thanh

0911.369.009

 

8

Chánh Thanh tra Sở

Võ Quang Lâm

0935.842.240

 

9

Chánh Văn phòng
Ban An toàn giao thông tỉnh

Trương Khuê

0915.555.001

 

10

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Thủy bộ Quảng Nam

Võ Thành Trị

0903.525.929