Văn bản địa phương

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bà
Số/Ký hiệu: 17/2018/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 1606 lượt / Tải về: 35 lượt
05/12/2018
2 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 06/2018/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 1275 lượt / Tải về: 11 lượt
12/06/2018
3 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 293/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 1362 lượt / Tải về: 99 lượt
22/01/2018
4 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 30/2017/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 1099 lượt / Tải về: 9 lượt
20/12/2017
5 Quy định trình tự, thủ tục triển khai thực hiện các công trình bê tông hóa GTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 3432/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 2570 lượt / Tải về: 102 lượt
23/09/2015
6 Quyết định ban hành quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 32/2015/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 899 lượt / Tải về: 8 lượt
11/11/2015
7 Quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 3771/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 2390 lượt / Tải về: 56 lượt
15/10/2015
8 Quy chế tài chính và quản lý xây dựng các công trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020
Số/Ký hiệu: 09/2015/QD-UBND ; Người ký: Chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 2422 lượt / Tải về: 75 lượt
08/05/2015
9 Đề án kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2020
Số/Ký hiệu: 1243/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 1934 lượt / Tải về: 85 lượt
08/04/2015
10 Về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2020
Số/Ký hiệu: 134/2014/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1290 lượt / Tải về: 70 lượt
11/12/2014
11 Quyết định ban hành quy định về điều kiện phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 26/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2077 lượt / Tải về: 17 lượt
08/10/2014
12 Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 2196 /QĐ-UBND ; Người ký: Phó chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 2245 lượt / Tải về: 44 lượt
17/07/2013
13 Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 16/2013/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh
Đã xem: 1976 lượt / Tải về: 17 lượt
01/07/2013
14 Đăng ký, quản lý phương tiện thuỷ nội địa loại nhỏ và điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 36 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2564 lượt / Tải về: 28 lượt
25/12/2012
15 Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh..
Số/Ký hiệu: 33/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2669 lượt / Tải về: 20 lượt
18/12/2012
16 Quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 25/2011/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2327 lượt / Tải về: 43 lượt
12/08/2011
17 Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Số/Ký hiệu: 2643 /QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2486 lượt / Tải về: 69 lượt
23/08/2010